Outdoor4Disabled

BESTUUR  STICHTING  OUTDOOR4DISABLED

E-mail : penningmeester@outdoor4disabled.nl
Telefoon :   06-53 117 919

Voorwaarden

Onze (niet zo) kleine lettertjes..

Algemene voorwaarden Stichting Outdoor4disabled

1. Partijen

 1. Outdoor4disabled: Stichting Outdoor4disabled, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28110581, gevestigd te Leiden aan de Johan de Wittstraat 47 (2334 AN), gebruiker van deze algemene voorwaarden. Verdere contactgegevens van Outdoor4disabled:
  Website: www.strandrupsnoordwijk.nl
  Email: penningmeester@outdoor4disabled.nl
  Telefoonnummer: Bestuur 06 – 53 11 79 19; Reservering 06 – 46 37 22 08
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, de afnemer van aangeboden diensten van Outdoor4disabled.
 3. Deelnemer: de daadwerkelijke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Outdoor4disabled.

2. Toepasselijkheid

 1. Outdoor4disabled verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Outdoor4disabled en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen (contractueel of niet-contractueel) tussen partijen gelden.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
 4. Derden die door Outdoor4disabled bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
 5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

 1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk door Outdoor4disabled is aangegeven.
 2. De prijzen zoals vermeld in de offerte of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
 3. Alle opgaven van Outdoor4disabled van omvang, duur en andere weergegeven specificaties van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Outdoor4disabled.
 4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Outdoor4disabled.
 5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere diensten of verlengingen.
 6. De overeenkomst komt tot stand als:
  Bestelling via de website: op het moment dat De Opdrachtgever de bestelprocedure op de website van Outdoor4disabled correct heeft doorlopen en nadat de door Outdoor4disabled verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres is aangekomen.
  Bestelling anders dan via de website: nadat Outdoor4disabled een schriftelijke aanvaarding (bijvoorbeeld via de mail) heeft bevestigd ofwel nadat Outdoor4disabled, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 7. De overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende capaciteit (personeel en middelen) van Outdoor4disabled om de overeenkomst te kunnen nakomen.
 8. Outdoor4disabled behoudt zich het recht voor een overeenkomst te ontbinden indien er redenen bestaan op grond waarvan de diensten in redelijkheid niet (meer) van Outdoor4disabled kan worden verlangd. Van de weigering doet Outdoor4disabled schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

4. Uitvoering door Outdoor4disabled

 1. Outdoor4disabled behartigt de belangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Outdoor4disabled zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Outdoor4disabled worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Outdoor4disabled heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitvoering van de opdracht c.q. het resultaat.
 2. Outdoor4disabled zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de leveringen trachten te verrichten. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Opdrachtgever Outdoor4disabled altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over kan worden gegaan.
 3. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Outdoor4disabled de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Outdoor4disabled dit als een aanvullende opdracht bij de Opdrachtgever in rekening. Outdoor4disabled mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Outdoor4disabled zijn toe te rekenen.
 5. Het staat Outdoor4disabled vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
 6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, dan wel dit uit de aard van de overeenkomst voortvloeit, heeft Outdoor4disabled het recht om namens en voor rekening van de Opdrachtgever aan derden opdracht tot levering van producten of diensten te geven. Ingeval Outdoor4disabled een begroting opstelt voor de kosten van in te schakelen derden, dan heeft deze begroting slechts een indicatieve strekking.
 7. Outdoor4disabled behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de uitvoering van de opdracht te gebruiken werkwijzen en hulpmiddelen. Outdoor4disabled behoudt zich (derhalve) tevens het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de gehele te leveren dienst, de locatie hieronder begrepen, en bij de dienstverlening betrokken personeel.
 8. De Deelnemer aanvaardt dat de planning van de dienst kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Outdoor4disabled is derhalve bevoegd om de diensten naar eigen inzicht uit te stellen. Outdoor4disabled is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor de daardoor door de Deelnemer en/of Opdrachtgever geleden schade.
 9. Indien de Opdrachtgever wenst voortijdig terug te keren c.q. eerder wenst te stoppen met de dienst dan de tijd die ervoor staat (bijvoorbeeld na 1,5 uur in plaats van 2 uur) heeft de Opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke restitutie.

5. Verbintenissen van de Opdrachtgever en Deelnemer

 1. De Opdrachtgever stelt Outdoor4disabled in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Outdoor4disabled.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan Outdoor4disabled aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Outdoor4disabled worden verstrekt. De Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie. Indien de benodigde gegevens of informatie niet tijdig aan Outdoor4disabled zijn verstrekt, heeft Outdoor4disabled het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie.
 4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Outdoor4disabled en/of derden.
 5. Outdoor4disabled kan de Deelnemer verplichten een aansprakelijkheidsverzekering voor particuliere wettelijke aansprakelijkheid (AVP) af te sluiten.
 6. De Opdrachtgever is gehouden diensten die zij van derden ontvangt die enig verband houden met de diensten van Outdoor4disabled aan Outdoor4disabled te melden.
 7. Opdrachtgever dient de Deelnemer op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden van Outdoor4disabled door een kopie daarvan te verstrekken en Deelnemer dient zich daaraan te verbinden.
 8. In verband met de veiligheid van de Deelnemer en derden is Deelnemer gehouden alle door Outdoor4disabled en/of extern ingehuurde dienstverleners en begeleiders gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen.
 9. De Deelnemer dient zorg te dragen voor geschikte kleding, schoenen en overige hulpmiddelen van de Deelnemer(s), deze worden, tenzij anders aangegeven, niet door Outdoor4disabled verstrekt.
 10. De Deelnemer en Opdrachtgever stemmen er uitdrukkelijk mee in dat Outdoor4disabled geen zorg verleend. De Deelnemer is derhalve zelf verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van (zorg)begeleiders tijdens de dienst(en).

6. Prijzen en betaling

 1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Outdoor4disabled niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 3. De Opdrachtgever dient, tenzij anders overeengekomen de gehele betaling voor aanvang van de dienst(en) te voldoen.
 4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Outdoor4disabled is het de Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
 5. Outdoor4disabled heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang de Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Outdoor4disabled niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 6. Outdoor4disabled is gerechtigd haar tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
 7. Indien Outdoor4disabled in redelijkheid twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, dan is zij bevoegd een kredietwaardigheidsonderzoek te (laten) doen alvorens zij tot verdere dienstverlening overgaat.

7. Duur en (tussentijdse) beëindiging en wijziging van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de periode zoals genoemd in de (hoofd)overeenkomst.
 2. Outdoor4disabled is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op grond van gewichtige redenen. Partijen komen (niet-limitatief) overeen dat er sprake is van gewichtige redenen indien:
  a) Outdoor4disabled de diensten niet kan of behoort door te zetten;
  b) Een gevaarsituatie voor Outdoor4disabled ingezette personeel is of dreigt te ontstaan en dit gevaar niet kan worden afgewend;
  c) De Opdrachtgever weigert zijn medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
  d) De omvang of zwaarte van de diensten door een (gewijzigde) (zorg)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en Outdoor4disabled en de Opdrachtgever geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de overeenkomst;
  e) De Opdrachtgever zich dusdanig gedraagt jegens medewerkers of opdrachtgevers van Outdoor4disabled, dat de voortzetting van de diensten ernstig bezwaard wordt en daardoor in redelijkheid niet meer mogelijk is of dat het voorbestaan van de overeenkomst van Outdoor4disabled met personeel of andere opdrachtgevers in gevaar komt;
  f) Er vóór aangaan van de overeenkomst onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, terwijl aannemelijk is dat Outdoor4disabled de overeenkomst in de huidige opzet niet was aangegaan indien Outdoor4disabled met de juiste en volledige gegevens bekend zou zijn;
  g) De Opdrachtgever ondanks schriftelijk aanmaningen zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt;
  h) Aan de Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of de Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld en geen volledige zekerheid voor betaling afgeeft;
  i) Er anderszins redenen zijn op grond waarvan in redelijkheid niet van Outdoor4disabled verwacht kan worden de diensten voort te zetten.
 3. Annulering van de diensten door Opdrachtgever kan tot uiterlijk één maand voor de afgesproken datum tegen 25% van het totaalbedrag. Annulering tussen één maand en twee weken voor de afgesproken datum kan tegen 50% van het totaalbedrag. Bij annulering binnen twee weken voor de afgesproken datum is de gehele prijs verschuldigd.
 4. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk; als datum van annulering geldt de datum waarop schriftelijke annulering door Outdoor4disabled ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
 5. De Opdrachtgever is de annuleringskosten niet verschuldigd indien, naar mening van Outdoor4disabled, sprake is van overmacht aan de kant van de Opdrachtgever.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de diensten van Outdoor4disabled brengt risico’s met zich en vereist een geschikte fysieke (en psychische) gesteldheid, de Deelnemer verklaart zich daarmee bekend en bevestigd aan de vereisten te voldoen.
 2. De Deelnemer is zich ervan bewust dat de diensten van Outdoor4disabled in de buitenlucht plaatsvindt, hetgeen ongemak kan veroorzaken en gevolgen kan hebben voor de gezondheid of gesteldheid van de Deelnemer. De Deelnemer is bekend met, en accepteert, deze gevolgen.
 3. Outdoor4disabled is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, zoals rolstoelen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens of na de geleverde dienst(en).
 4. Mocht Outdoor4disabled onverwijld jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Outdoor4disabled gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien de verzekering niet tot uitkering overgaat, het bedrag van het honorarium dat Outdoor4disabled voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen vermeerderd met 15%.
 5. De Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
  a) Onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
  c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 6. Aansprakelijkheid van Outdoor4disabled reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet en grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Outdoor4disabled voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade (van derden) doordat Outdoor4disabled heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Outdoor4disabled voor aanspraken van derden, waarvan de oorzaak aan de Opdrachtgever te wijten is.
 9. Outdoor4disabled kan louter aansprakelijk zijn voor haar eigen handelen, derhalve niet die van derden.
 10. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 11. Outdoor4Disabled is niet aansprakelijk voor schade die aan de goederen van de Deelnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mogen ontstaan. Hieronder wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, schade aan de rolstoel verstaan.
 12. De Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij mocht toebrengen aan de goederen van Outdoor4Disabled.
 13. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Outdoor4disabled tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer schade lijdt moet dit terstond aan Outdoor4disabled worden gemeld. Daarbij is Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk te beperken.

9. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Outdoor4disabled geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, (extreme of bijzondere) weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Outdoor4disabled opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Outdoor4disabled onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Outdoor4disabled bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Outdoor4disabled bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 4. Indien een opdracht door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal Outdoor4disabled zich naar redelijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid. Indien dit niet lukt, of indien de doorgang van een opdracht definitief niet mogelijk is, zal Outdoor4disabled de prijs van de opdracht naar rato (van de gevolgde dagdelen) restitueren.

10. Privacy, geheimhouding en intellectueel eigendom

 1. De Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Outdoor4disabled onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van de Opdrachtgever en derden verwerkt. De Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door de Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt of anderszins door Outdoor4disabled gehost of verwerkt worden. Bij de Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens. De Opdrachtgever staat er jegens Outdoor4disabled voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Outdoor4disabled van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen of in het kader van een gerechtelijke procedure. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 3. Outdoor4disabled behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 4. Outdoor4disabled heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Outdoor4disabled zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

 1. Outdoor4disabled is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Outdoor4disabled.
 2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
 3. Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst en het lukt partijen niet om in der minne tot een oplossing te komen, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin Outdoor4disabled haar (hoofd)vestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Outdoor4disabled haar (hoofd)vestiging heeft.

© 2024 All Rights Reserved | Strandrups Noordwijk