Cookies

Op deze website worden uitsluitend functionele cookies gebruikt

Als u deze website wilt gebruiken stemt u in met het gebruik van deze cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om u te volgen.

Wel kan het voorkomen dat er door partijen als Mollie en You-tube cookies worden geplaatst. Hier hebben wij geen invloed op.

Privacy statement

Dit privacy statement van Strandrups Noordwijk (Hierna te noemen De Strandrups)
legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de
(persoons) gegevens die wij verzamelen.

Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven en nooit openbaar
gemaakt worden. Je kunt te allen tijde contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy
beleid.
In dit statement geven wij weer dat we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Strandrups verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de gewone
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Volledige naam
• Organisatie
• E-mailadres (Voor wachtwoordherstel en facturatie)
• Straat
• Huisnummer
• Telefoonnummer
• Postcode
• Woonplaats
• Loginnaam (Zelf verzonnen door aanmelder)
• Wachtwoord (Dubbel versleuteld, onleesbaar opgeslagen)

Wij verwerken deze persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:
1. Het verrichten van activiteiten om onze dienstverlening te kunnen realiseren in het kader van
een afgesloten opdrachtovereenkomst.
2. Het aanbieden van een login op onze website t.b.v. serviceverlening voor onze klanten.
3. Het verzenden van een mogelijke nieuwsbrief. (indien de klant zich hiervoor heeft aangemeld)
De Strandrups maakt gebruik van ict-oplossingen voor de verwerking van administratie,
contactadministratie, facturering en financiële administratie alsmede opslag van data. Met de
provider van de website heeft de Strandrups verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Hoe lang we gegevens bewaren.
De Strandrups zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is niet langer dan een jaar
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zodra er een formele zakelijke relatie ontstaat
houdt de Strandrups zich aan de wettelijke bewaartermijnen.


Delen met anderen
De Strandrups verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. De Strandrups blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek
De website van de Strandrups houdt alleen bezoekersstatistieken weer (hoeveel bezoekers, welke
pagina, datum). Wij gebruiken deze informatie alleen om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of in enige vorm verwerkt of opgeslagen voor
andere doeleinden dan statistieken.
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw
gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@strandrupsnoordwijk.nl. Tevens is het mogelijk
om via de website uw gegevens in te zien of aan te passen. De Strandrups zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Beveiliging:
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende technische en
organisatorische maatregelen, rekening houdend met de uitvoeringskosten, om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De
website van de Strandrups maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@strandrupsnoordwijk.nl.

Overig
Dit privacy statement dient samen met de verwerkersovereenkomst – indien van toepassing - en de
algemene voorwaarden beschouwd te worden.

Disclaimer

Website disclaimer

De Strandrups spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van de Strandrups is voor eigen rekening en risico. De Strandrups sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. De Strandrups behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.
De Strandrups is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. De Strandrups aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leden van de Strandrups, aangeboden informatie op de sites van de Strandrups, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van de Strandrups, zoals software. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De Strandrups aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leden van de Strandrups, aangeboden- informatie op de sites van de Strandrups.
De Strandrups behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van de Strandrups.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Strandrups liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden.
De Strandrups is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de website rust een auteursrecht van de Strandrups. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de webredactie

Privacy.
De Strandrups respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de webmaster van de Strandrups worden ingezien, aangepast en verwijderd voor technische doeleinden ten behoeve van de website. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U vindt ons complete Privacy Statement hierboven.

Toegang
De Strandrups behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de Strandrups de toegang tot de websites monitoren.

© 2024 All Rights Reserved | Strandrups Noordwijk